en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Finanční analýza

Finanční analýzu v podnikové praxi je možno chápat jako rozbor ekonomické činnosti, jehož primárním cílem je zkoumání tzv. finančního zdraví podniku. Při tomto rozboru jsou využívány účetní a statistické informace ze vzdálenější nebo bezprostřední minulosti. Používají se ale také současné tendence, a v některých případech i predikce. Finanční analýza interpretuje finanční informace při posouzení výkonnosti a perspektivy firmy.

Obecně je cílem finanční analýzy rozeznat finanční zdraví firmy, identifikovat její slabé stránky, které by mohly firmě v budoucnu působit menší či větší problémy, a naopak stanovit její silné stránky, o které by mohla v budoucnu opírat svoji činnost.

O finančně zdravém podniku můžeme mluvit tehdy, jestliže nemá problémy se svojí schopností včas uhrazovat splatné závazky. Finanční zdraví je ovlivňováno likviditou podniku a rentabilitou.

Finanční analytik postupuje podobně jako lékař vyšetřující jemu neznámého pacienta. Stejně jako lékař tvořící anamnézu z informací o minulosti pacienta, finanční analytik zkoumá minulý vývoj firmy z historických informací dostupných v účetních výkazech, závěrkách a výročních zprávách.

Druhým krokem lékaře je vyšetření aktuálního stavu pacienta a stanovení diagnózy. Finanční analytik analogicky zkoumá nejaktuálnější informace a snaží se identifikovat aktuální stav, ve kterém se firma nachází. Mimo to se snaží zjistit příčiny, proč došlo ke zlepšení nebo zhoršení finančního zdraví.

Nezapomínejte !

Finanční analýza je nezbytnou součástí finančního řízení firem. Dává nám informaci o schopnosti fimy získávat /alokovat kapitál a rozdělovat zisk.

Firma, která nevěnuje pozornost finační analýze je jako automobil bez přístrojové desky.

Úpravy oficiálních finančních výkazů pro účely ocenění podniku

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence III

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence II

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence I

Jak si udržet přehled o stavu zásob a úspěšnosti jejich redukce

V jakém stavu je Váš vnitřní kontrolní systém? My ho „proklepneme“!

 

 

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.