en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence I

Manažerské účetnictví ve zkratce

Definice pojmu manažerské účetnictví není jednoduchá. Velmi zjednodušeně se dá říci, že je to systém informací pro podporu rozhodování vedoucích pracovníků firem. Manažerské účetnictví značně přesahuje pojem finančního účetnictví, tak jak ho známe z praxe většiny malých a středních firem.

Manažerské účetnictví ve zkratce

Definice pojmu manažerské účetnictví není jednoduchá. Velmi zjednodušeně se dá říci, že je to systém informací pro podporu rozhodování vedoucích pracovníků firem. Manažerské účetnictví značně přesahuje pojem finančního účetnictví, tak jak ho známe z praxe většiny malých a středních firem.

Finanční účetnictví je určeno především externím  uživatelům ( např. banky,daňová správa,věřitelé) informací o firmě a z tohoto důvodu je také striktně formálně upraveno. Pro finanční účetnictví je mimo jiné charakteristické druhové pojetí nákladů (např. spotřeba materiálu, nakoupené služby,cestovné) a z tohoto důvodu jeho využitelnost pro finanční řízení firem je omezená. Součásti finančního účetnictví také často bývají operace vyplývající z tzv. daňové optimalizace, které ale kontaminují pohled na reálné hospodaření podniku. Na druhé straně zde nemohou být zobrazeny některé složky nákladů jako např. „kalkulační náklady“ (kalkulační mzda podnikatele, kalkulační úroky ze zásob držených střediskem atd.) .

Naproti tomu manažerské účetnictví slouží především vnitřním potřebám firem a z tohoto důvodu je jeho formální úprava individuální, daná zpravidla charakterem činnosti příslušné firmy. V manažerském účetnictví je důraz kladen spíše na účelové pojetí nákladů (např. IT, nájemné, kancelářské služby, telekomunikace atd.) doplněné např. o sledování nákladů na jednotlivé činnosti (např. Marketing, R&D, Finance,Logistika ). Manažerské účetnictví také zpravidla pracuje také s doplňkovými informacemi, které nejsou součástí finančního účetnictví.V neposlední řadě manažerské účetnictví pracuje nejen s minulostí, ale také s budoucností (plány, rozpočty).

Manažerské účetnictví zahrnuje především tyto okruhy :

  • Účetnictví (se zaměřením na účelové členění nákladů a sledování aktivit)
  • Rozpočetnictví
  • Kalkulace cen
  • Ekonomické analýzy a rozbory
  • Vyhodnocování investic
  • Podpora statistiky

 

Z uvedeného je zřejmé, že rozšíření finančního účetnictví na manažerské pravděpodobně bude vyžadovat další zdroje informací, podpůrnou infrastrukturu a zřejmě další lidské zdroje. Samozřejmě je nutné k tomuto rozšíření přistoupit s uplatněním zásady efektivnosti informačního systému : náklady na pořízení informací musí být nižší než efekty, které tyto informace poskytují.

V navazujícím článku vysvětlíme jak lze manažerské účetnictví ve firmě podpořit a zefektivnit zavedením nástrojů Business Intelligence & Performance Management nástroje Jedox PALO..

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.