en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

AKČNÍ PLÁN – šestý krok k úspěšnému EXITu

Šestým a posledním krokem k úspěšnému a bezproblémovému ukončení Vaší účasti v podnikání je příprava akčního plánu. Nenechte všechno Vaše úsilí vynaložené na plánování a přípravu EXIT procesu vyprchat bez proveditelného akčního plánu.

 

Poslední krok v procesu plánování EXITu zahrnuje tvorbu akčních plánů pro vlastníka a jeho podnik. Akční plán přesměruje vlastníka z plánovací fáze do implementační fáze a zpracovává následující základní otázky: 

 

 

„Jaké akce musí být provedeny a kdy?“

„Kdo je provede?“

„Kdo poskytne podporu jejich provedení?“

 

 

Příprava akčního plánu je proces, který si vyžádá určitý čas. Nicméně je to velmi důležitý krok, který určí jaká opatření (krátkodobá i dlouhodobá) musí být implementována, aby bylo dosaženo všech cílů EXIT plánu. Plánovací proces je zahájen schůzkou osob klíčových pro realizaci celé transakce.(vlastník, relevantní členové rodiny, vedení podniku, profesionální poradci).

 

Strategické plánovací schůzky by měly být omezeny na max. 2-3 hodiny tak, aby nedocházelo k zahlcení informacemi, frustraci a neefektivnostem.  Předsedající schůzky by měl v předstihu připravit pro účastníky seznam projednávaných bodů. Tento seznam pro úvodní schůzku by měl obsahovat následující body:

 

  • Cíle – rekapitulace záměrů a cílů definovaných v bodě č. 1

  • Ohrožení – volná diskuse o překážkách, které by mohly vlastníkovi zabránit v dosažení jeho cílů

  • Strategie – volná diskuse o strategiích, které pomohou naplnit cílů EXITu

 

V této fázi bychom měli identifikovat pokud možno alespoň 20      potenciálních hrozeb a 10 strategií. Každá strategie by měla řešit minimálně jednu nebo i více hrozeb. Ke každé strategii by měl být stanoven časový horizont (krátkodobá, dlouhodobá) a  priorita (nízká, střední, vysoká). Z těchto strategií by mělo být vybráno 3-6 variant, které budou sloužit jako základ akčního plánu. Ideální situace je, pokud je dosaženo vzájemného konsenzu pro prodiskutování všech kladů, záporů a podstatných okolností doprovázejících každou strategií. Nedá se vyloučit, že k dosažení shody bude třeba realizovat 2-3 plánovací schůzky.

 

 

Plánování Exit strategie by mohlo zahrnovat tyto body: příprava byznys plánu, příprava pohotovostního plánu (aktualizace závěti, sjednání dodatečného pojištění), příprava  daňového a realitního plánu, realizace iniciativ zvyšujících hodnotu, určení  nástupce, atd. Každá strategie by poté měla být rozčleněna do dílčích úkolů a zodpovědnost za naplnění těchto úkolů by měla být přidělena konkrétním osobám. Tento proces může být vnímán jako velmi komplexní a měl by být zjednodušen rozdělením strategií na menší dílčí úkoly, které jsou snáze splnitelné. Plnění menších dílčích úkolů bude také více motivující a tím pádem bude i impulsem pro aktivní plnění celého EXIT plánu

Pravidelná setkání (např. čtvrtletní) by měla být naplánována s celým týmem tak aby osoby odpovědné za přidělené úkoly mohly informovat o dosaženém pokroku a případně dalších akcích. Při zapojení externího konzultanta do řízení celého týmu bude současně dosaženo plné koncentrace týmu na  plnění přidělených úkolů efektivně a včas a v konečném důsledku to povede k zajištění výsledků v souladu s cíli a očekáváními.

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.