en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

STANOVENÍ ČISTÉHO VÝNOSU Z PRODEJE PODNIKU - pátý krok k úspěšnému EXITu

Když prodáváte svůj podnik, chcete vědět, jaký bude čistý výnos z prodeje. Stanovení kupní ceny je potřebné, nicméně Vy potřebujete vědět, jaký je čistý výnos z prodeje po odečtení všech souvisejících nákladů. V pátém kroku naší strategie si popíšeme, jak vypočítat čistý výnos z prodeje.

 

Analýza čistých výnosů pomůže vlastníkovi určit, kolik prostředků mu zůstane z prodeje podniku k jeho osobnímu použití po vyrovnání všech souvisejících výdajů. Mezi výdaje se počítají např. závazky související s podnikem, daňové závazky vyplývající z prodeje (nikoliv daňové závazky podniku jako takového) a další závazky jako například odměny poradcům a zprostředkovatelům prodeje. Někteří vlastníci si neuvědomují, že skutečně obdržené prostředky mohou být výrazně nižší, než je dosažená prodejní cena podniku. Analýza čistého výnosu by měla vycházet z předem určené prodejní strategie (strategií) a dalších předpokladů týkajících se hodnoty podniku.

 

Dobrým startovním bodem je určení čistého výnosu ze současné hodnoty podniku stanovené v kroku č.3 – Ocenění. V tomto bodě je již dobré stanovit odhady odměn pro poradce a zprostředkovatele transakce.

 

Pokud je takto stanovený čistý výnos v souladu s finančními potřebami stanovenými v kroku č.2, znamená to dobrou výchozí pozici a v podstatě okamžitou možnost prodeje podniku. Často ale dochází k situaci, že takto stanovený čistý výnos nedosahuje potřebné výše a je nutné provést další analýzu s navazujícími potřebnými kroky. Je tedy nutné stanovit výši prodejní ceny potřebnou k uspokojení finančních potřeb vlastníka a následně identifikovat klíčové oblasti, kde je možné/nutné realizovat opatření ke zvýšení hodnoty podniku. Navržená opatření je nutné co nejdříve implementovat, tak aby se hodnota podniku zvýšila na požadovanou úroveň.

 

 Je důležité provést tuto analýzu cca 3-5 let před zamýšleným ukončením účastni podnikání, tak aby byl k dispozici dostatečný čas pro realizaci potřebných opatření, která zvýší hodnotu podniku a tím umožní naplnění vlastníkových finančních cílů.

 

Zatímco prodávající se zajímá o čistý výnos z prodeje, kupujícího zajímá hodnota podniku (enterprise value).Hodnotou podniku se zde rozumí souhrn čisté hodnoty budoucích peněžních toků z provozní aktivity zvýšený o hodnotu nadbytečného majetku a snížený o hodnotu úročeného dluhu, nákladů spojených s ukončením činnosti a případných daní z prodeje podniku. Nadbytečným majetkem se rozumí majetkové hodnoty, které nejsou potřebné ke generování provozních peněžních toků. Patří sem například přebytečná hotovost, cenné papíry a majetkové účasti, nepotřebné nemovitosti, půjčky spřízněným osobám subjektům atd.

 

S ohledem na strukturu transakce může vlastník podniku preferovat prodej podílu, aby tak realizoval případné kapitálové zisky. Naproti tomu kupující může preferovat nákup firemních aktiv, aby se tak vyhnul možných skrytým závazkům a mohl realizovat případné daňové výhody Struktura transakce je často klíčovým bodem programu vjednání mezi kupujícím a prodávajícím. Je nutné, aby prodávající pochopil důsledky vyplývající jak z prodeje majetku tak z prodeje majetkového podílu.

 

Výpočet čistého výnosu při různých variantách prodeje podniku je vhodné nechat si připravit nebo alespoň konzultovat se specialistou profesionálně se zabývajícím touto tématikou. Je užitečné provést výpočet pro různé varianty EXITu, různé prodejní ceny a různé scénáře struktury transakce.

 

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.