en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

OCENĚNÍ PODNIKU - třetí krok k úspěšnému EXITu

Pokud máte v úmyslu prodat svůj podnik, potřebujete před vstupem na trh znát jeho hodnotu. Nejlepší cestou jak to udělat je provést interní ocenění podniku tak aby vlastník šel do prodejního/nákupního jednání připraven.

 

Plán EXITu, který je nyní ve fázi přípravy, obsahuje také předpokládanou dobu ukončení účasti na podnikání a rozhodnutí, zda vlastník dá přednost vnitřnímu převodu nebo externímu převodu na třetí stranu. Finanční potřeby byly kvantifikovány v druhém díle seriálu, včetně určení jakou hodnotu musí podnikatel obdržet z prodeje podniku tak aby dosáhl svých finanční ch cílů. Jakmile máme definováno, jaké úrovni ceny musí být vlastník v okamžiku prodeje podniku. Další krok zahrnuje odhad čisté hodnoty podniku vycházející z ocenění podniku. Pro řadu vlastníků to může představovat značnou část jejich majetku.

 

Nezávislé ocenění podniku je důležitým nástrojem pro srovnání podniků, který může být použit pro zvyšování hodnoty podniku v průběhu jeho života. Ocenění může také být užitečné pro zhodnocení adekvátnosti pojistného krytí a pro účely daňového plánování a správy nemovitostí.

Aktuální ocenění podniku je rovněž užitečné pro případ spoluvlastnických nebo manželských sporů. Některé odborné prameny zdůrazňují nutnost ocenění podniku každé 2-3 roky jak firmy rostou a případně přibírají další společníky. Jinak může docházet ke sporům o hodnotu podniku mezi společníky případně při rozvodu. Pokud jsou tyto spory delší dobu neřešeny, mohou mít negativní vliv i na výkonnost firmy.

 

Abychom si ilustrovali důležitost předchozích kroku č.2 (Finanční potřeby) a č.3 (Ocenění podniku) v průběhu plánování procesu EXITu předpokládejme, že vlastník požaduje 160 milionů z prodeje svého podniku (čistá hodnota po odečtení po zdanění a odečtení závazků) a současná čistá hodnota je 80milionů. Vzniká tedy deficit zdrojů a je nutné naplánovat a realizovat opatření na jeho vyrovnání. Proces zvýšení hodnoty vyžaduje určitý čas, což je důvod, proč by měli vlastníci podniků začít plánovat proces ukončení účasti na podnikání cca 3-5 let před jeho realizací.

 

Poradce pro ocenění podniku může pomoci s přípravou plánu na na zvýšení hodnoty podniku. Zkušený poradce  pomůže s identifikováním klíčových oblastí pro zvýšení hodnoty podniku     tak, aby se vlastník mohl na ně zaměřit při zvyšování hodnoty podniku na požadovanou úroveň. Proces ocenění podniku je složitý a vyžaduje příslušného specialistu.

 

Jakmile máte kompletní ocenění podniku a rozumíte komponentám, se kterých sestává jeho hodnota, nastává chvíle ke zvážení možných variant výstupu.

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.