en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

5 příznaků kdy opustit reportování v MS EXCELu

MS EXCEL je nejpopulárnější tabulkový software na světě se stovkami milionů uživatelů. Díky jednoduchému způsobu jak v EXCELu organizovat data se stal nejvíce používaným nástrojem pro přípravu reportů. Nicméně nemusí trvat dlouho nasbírat data, přesahující kapacitní možnosti EXCELu. Tabulkové procesory dále neumožňují real-time sdílení a změny dat, případně ukázání kompletního obrazu všech dat Vaší organizace. Řada podniků proto opouští EXCEL a přechází na speciální software pro reporting navržený pro pokročilé potřeby dnešních organizací. Pokud se Vás týká některý ze symptomů popsaných níže , nastal pravděpodobně správný čas ke zlepšení Vašeho reportingu a jeho převedení na novou kvalitativní úroveň.

1. Zpomalení EXCELu

MS EXCEL se zpomaluje pokud reporty obsahují větší objem dat, než pro který byl  navržen. Velikost ovlivňuje čas potřebný k načtení EXCELového dokumentu stejně jako čas potřebný k provedení změn v dokumentu. V dnešní době téměř každý podnik aktivně sbírající data např. pro marketingová a prodejní oddělení může nashromáždit objem dat přesahující kapacitní možnosti Excelu.

Když nastane tato situace, uživatelé se snaží rozdělit data do menších, lépe zvládnutelných segmentů, případně udržovat data v několika pracovních sešitech nebo tabulkách, které je téměř nemožné konsolidovat. To nejen ztěžuje tvorbu reportů, ale také to zabírá významný čas, který potom chybí na jiných úkolech. Vzhledem k tomu, že je obtížné správně spojit všechny Vaše rozptýlené soubory dat, nebudete mít nikdy kompletní pohled na Vaši organizaci.

2. Diskuse o správnosti a vlastnictví reportů

Uživatelé Excelu typicky ukládají soubory pro účely reportovaní na vlastních počítačích. Pokud několik lidí chce pracovat na reportu s použitím stejných dat, musí mít identické kopie souboru.To nemusí být vnímáno jako problém, protože např. sdílení dat pomocí rozeslání souboru e-mailem je jednoduché.

Nicméně změny hodnot v některých buňkách bývají nevyhnutelné. Pokud soubor je sdílený a analytik začne pracovat na reportu, tyto změny je obtížné implementovat. Každý z uživatelů pracujících na tomtéž reportu zpravidla udržuje rozdílnou verzi souboru s mírně odlišnými daty, což následně vede k debatě kdo má nejpřesnější data. Řízení souborů s několika uživateli a verzemi vede v lepším případě ke zdlouhavému vyjasňování rozdílů a v hoším případě k nepřesné a nekonzistentní prezentaci informací.

3. Manuální úpravy jsou časově náročné a jsou zdrojem chyb

Úprava dat v souborech Excelu je zřídka jednoduchá, protože přidávání polí, kopírování vzorců a dat může narušit přednastavené vazby a funkce. Přidání nového datového pole (sloupce) typicky znamená, že toto pole musí být vytvořeno a naplněno daty i pro již existující data.

Pokud jsou analyzovaná data rozložena v několika tabulkách sešitu je zřejmé, že každá z těchto tabulek bude vyžadovat vložení tohoto nového pole. Pokud se funkce a výpočty  v tabulce odkazují na jiné tabulky v sešitu, přidání datového pole může být komplikovaný úkol a často není hned zřejmé, které výpočty a funkce jsou přidaným polem ovlivněny. Ztrácet čas s "čištěním" takovýchto dat a sychnronizací výpočtů je nadbytečná práce s nejistým výsledkem.

4. Vaše klíčové indikátory nemohou být vypočteny jediným výpočtovým vzorcem

Nejkomplexnější indikátory vyžadují výpočtové vzorce, , které se odkazují na několik sloupců nebo dimenzí a využívají komplexní filtry. Když se stane nemožným počítat klíčové indikátory s pomocí jednoho vzorce, reporting se stane zdlouhavým procesem. Jinými slovy, k vytvoření smysluplných indikátorů je třeba začít využívat aplikace přesahující rámec vestavěných možností MS Excel.

Čím déle Vám bude trvat příprava a údržba reportu, tím méně budete schopni využívat jeho poznatků k řízení podniku.Delší intervaly pro reporting stojí Vaši organizaci peníze a brání jí reagovat na změny v reálném čase.

5. Reporty a indikátory ukazatelů nejsou inspirativní

MS Excel nabízí nástroje pro vizualizaci menších a jednodušších souborů dat, S růstem objemů a složitosti dat se tyto vizualizace stávají statické a téměř neprezentovatelné. Nedokonale navržené data vizualizace bez možnosti jejich vylepšení jsou nejen málo inspirující, ale také mohou být dokonce matoucí.

V tomto aspektu se uživatel dostává do velké nevýhody, protože kvalitní možnosti vizualizace dovolují sledovat např. různé charakteristické obrazce v časových řadách nebo měnící se trendy. Zlepšené způsoby vizualizace umožňuji lépe poznat a pochopit i složitější souvislosti, které nejsou na první pohled patrné.

 

Závěrem

Jak je z výše uvedeného vidět, není třeba rozsáhlých nebo komplexních dat abychom došli k omezením MS Excel v oblasti reportingu. Pokud identifikujete některou z předchozích 5 obtíží, nastává čas k náhradě MS Excelu jiným robustnějším business intelligence řešením. Dnešní business intelligence nástroje mohou pracovat s objemy dat v řádu giga až terra bytů, zpracovat data z několika zdrojů a připravit poutavé vizualizace, které umožní VAší společnosti dělat důležitá rozhodnutí v reálném čase.

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.