en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

Manažerské účetnictví podporované nástroji Business Inteligence III

Návrh datových struktur reportingu a plánování

V minulém článku jsme si rámcově řekli něco o požadavcích na podporu manažerského účetnictví informačním systémem, výběru použitého BI řešení a návrhu struktury manažerského účetnictví. Tento článek je zaměřen na návrh detailů a informaci o základních technických aspektech propojení stávajícího ERP systému a JEDOX Palo databázových struktur.

Návrh datových struktur reportingu a plánování

V minulém článku jsme si rámcově řekli něco o požadavcích na podporu manažerského účetnictví informačním systémem, výběru použitého BI řešení a návrhu struktury manažerského účetnictví. Tento článek je zaměřen na návrh detailů a informaci o základních technických aspektech propojení stávajícího ERP systému a JEDOX Palo databázových struktur. Základní datovou strukturou jsou v našem případě tzv. datové OLAP kostky vytvořené podle informačních potřeb jednotlivých klíčových uživatelů. Tak třeba základní data finančního účetnictví, která dostaneme z ERP systému v podobě obratů/zůstatků jednotlivých analytických účtů pro různá střediska, můžeme zobrazit externím uživatelům například následujícím způsobem:

 

 • CZ statutární (daňová zpráva,banky)                 kostka „CZ_STAT“
 • Manažerské účetnictví (firemní vedení)             kostka „CZ_CTL“
 • Nadřízená skupina CEE (holdingové vedení)      kostka „CEE“

 

Z jednoho zdroje dat tak můžeme elegantně a s minimální časovou náročností vytvořit tři různé sady reportů pro tři různé uživatele.

I přesto, že tyto „kostky“ zobrazují základní data zdánlivě velmi rozdílně, mají řadu společných parametrů – v terminologii OLAP systémů zvaných dimenze.  V praxi lze  použít tyto základní společné dimenze :

 

 • Období (měsíc, RKD- Rok ke dni)
 • Rok
 • Měsíc
 • Verze (Skutečnost, Rozpočet1,Rozpočet2 atd.)
 • Měna (lokální-měna podniku, EUR – měna skupiny)
 • Středisko ( interní organizační struktura podniku)
 • Podnik (externí organizační struktura např. holdingu)

 

Mimo společných dimenzí je v každé kostce použita unikátní dimenze, která jí přiděluje onu pro nás důležitou unikátní informační hodnotu. V našem případě jsou jednotlivé kostky odlišeny použitím unikátní účtové osnovy, dané informačním požadavkem uživatele informace.

 

 • CZ statutární účtová osnova                               kostka „CZ_STAT“
 • Účtová osnova pro manažerské účetnictví         kostka „CZ_CTL“
 • Účtová osnova pro skupinový reporting             kostka „CEE“

Každá z našich tří datových kostek je tak definována sadou společných dimenzí a jednou dimenzí unikátní, která ji odlišuje od ostatních.

Propojení ERP s JEDOX Palo datovými strukturami

Máme-li navrženu strukturu dat, můžeme se začít zabývat tím jak přetransformovat primární data z ERP systému do podoby očekávané naším novým systémem manažerského účetnictví nadefinovaným v JEDOX Palo datových kostkách. Možnosti přenosu znázorňuje připojený obrázek.

Buď můžeme data přenášet za pomoci příslušného interface přímo, nebo přes tzv. datovou pumpu. Oba způsoby přenosu jsou většinou realizovány dávkově v určitých časových intervalech – např. týdně nebo měsíčně. Vzhledem k tomu, že úkolem systému je primárně vytvářet výkazy a analýzy např. měsíčně, nemělo by smysl trvat na online propojení se zdrojem dat. Dalším důvodem pro měsíční dávkové přenosy je fakt, že data v ERP systému jsou relevantní a vypovídající pouze v určitých časových okamžicích (měsíční uzávěrky) a v průběhu kalendářního měsíce stejně nejsou kompletní. Na druhé straně si lze představit situaci, že do příslušných datových kostek jsou data přenášena denně (prodeje, objednávky), protože je lze považovat za finální v podstatě již okamžikem jejich vygenerování.

přenos dat z ERP do JEDOX Palo
přenos dat z ERP do JEDOX Palo

Vzhledem k tomu, že surová data z ERP systému zpravidla nemají přičleněny všechny parametry, se kterými pracují příslušné OLAP kostky, je třeba k těmto datům příslušné údaje doplnit např. v datové pumpě. Zpravidla je třeba doplnit údaj o období (měsíc, RKD), měně, verzi a podniku a samozřejmě také unikátní dimenzi, která data nějak odlišuje. V našem případě tedy doplníme účet příslušné účtové osnovy.

funkce datové pumpy
funkce datové pumpy

Zobrazené schéma zobrazuje navíc ještě možnost, jakou lze vytvářet tzv. „zero based“ rozpočet. Pokud máme naplněnou kostku „CZ_STAT“ skutečnými primárními daty z CZ účtové osnovy, můžeme s pomocí této osnovy v této kostce snadno vytvořit ke každému účtu i jeho rozpočtovou verzi. Jakmile máme vytvořený rozpočet na základní úrovni CZ statutárních účtů, můžeme ho exportovat do datové pumpy, odkud je po doplnění údajů o alternativních účtových osnovách přenesen do ostatních kostek. Vytvořením rozpočtu v CZ_STAT tak současně vytvoříme i manažerský a skupinový rozpočet.

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.