en cz

Profesionální poradenství pro Vaše podnikání

V jakém stavu je Váš vnitřní kontrolní systém? My ho „proklepneme“!

Vnitřní kontrolní systém je důležitou součástí fungování každé firmy. Jedná se o soubor pravidel, jejichž cílem je zajistit efektivní a bezpečný průběh firemních procesů. V začínajících malých a středních firmách se kontrolní systém zpravidla rodí spontánně, často jako reakce na důsledky chybných nebo úmyslně zneužitých hospodářských operací.

Vnitřní kontrolní systém je důležitou součástí fungování každé firmy. Jedná se o soubor pravidel, jejichž cílem je zajistit efektivní a bezpečný průběh firemních procesů. V začínajících malých a středních firmách se kontrolní systém zpravidla rodí spontánně, často jako reakce na důsledky chybných nebo úmyslně zneužitých hospodářských operací. Správně navržený kontrolní systém by měl být schopen odhalit, zabránit a předcházet podvodům a defraudacím, které vznikají úmyslně, případně pokutám , penále a škodám , které vznikají z nedbalosti. Dále je úkolem kontrolního systému zajistit respektování právních předpisů a nařízení stejně jako garantování správnosti výkaznictví, především finančního. Neméně důležitou funkcí kontrolního systému je také zajištění přiměřené jistoty o schopnosti naplnění plánovaných cílů, efektivnosti a účinnosti operací jakož i funkčnosti systému řízení ve směru naplňování podnikatelských záměrů. Nastavení vnitřního kontrolního systému se tak stává jednou ze stěžejních aktivit zodpovědného vedení firem.

 

Vnitřní kontrolní systém musí odpovídat podmínkám a prostředí dané organizace a musí přispívat k vytvoření takových podmínek v organizaci, aby hospodářské operace byly vykonávány hospodárně, efektivně a účelně. Současně musí včas zjišťovat a vyhodnocovat rizika vznikající v souvislosti s plněním schválených záměrů a cílů.

 

Při hodnocení rizik, která mohou negativně ovlivnit dosažení záměrů a cílů, je prvořadá jejich identifikace a následná analýza jejich příčin. Tyto činnosti jsou základem pro nalezení optimálního způsobu řízení rizik.

 

Jaký je stav ve Vaší organizaci?

Společnost HaPeOn Consulting s.r.o. pro Vás může provést nezávislý test vnitřního kontrolního systému Vaší organizace. Test je proveden formou dotazů/odpovědí u příslušných pracovníků na otázky zahrnující hlavní procesy v hospodářské činnosti firmy. Příklad dotazníku je na obrázku.

dotazník test kontrolního systému
dotazník test kontrolního systému

Test obsahuje ve své nejobsáhlejší verzi cca 220 otázek z následujících oblastí života firmy:

 •          Prodejní cyklus
 •          Nákupní cyklus
 •          Výrobní cyklus
 •          Zásoby
 •          Reporting
 •          Mzdy & Cestovní náhrady
 •          Peníze
 •          IS/IT
 •          Dlouhodobý majetek
 •          Hotovost – pokladna
 •          Různé

 

Výsledky testu jsou shrnuty v přehledové tabulce, která podává managementu rychlý a ucelený obraz stavu kontrolního systému a poskytuje východisko pro návrhy opatření z hlediska jejich náplně, priorit a časového  rozložení.

přehled výsledků testu kontrolního systému
přehled výsledků testu kontrolního systému

Takto provedený důkladný test vám pomůže rozkrýt slabiny Vašeho vnitřního kontrolního systému a přijmout taková opatření, která sníží pravděpodobnost škod způsobených úmyslným jednáním nebo nedbalostí. Prostředky vynaložené na jeho provedení se Vám jistě mnohonásobně vrátí díky redukci škod a zvýšení profesionality fungování Vaší firmy.

webdnes.cz
Copyright © 2012 HaPeOn Consulting s.r.o. All Rights Reserved.